Tablica budowlana – dane inwestora, wymogi techniczne prawa budowlanego. Gdzie umieścić tablicę informacyjną budowy?

Każda tablica budowlana pełni istotną funkcję, od informacyjnej po ostrzegawczą. W praktyce takim mianem określa się dużą, żółtą płytę z podstawowymi danymi. Wymogi prawa budowlanego są precyzyjne, choć zmienne. Dowiedz się wszystkiego, co należy wiedzieć na ten temat!
tablica budowlana

Tablica budowlana według ustawowej terminologii prawa budowlanego to tablica informacyjna. Musi ją posiadać każdy plac robót, do których prowadzenia niezbędne jest uzyskanie odpowiedniego pozwolenia na budowę. Umieszcza się na niej podstawowe dane o inwestorze, organach nadzorujących oraz kierowniku prac, co jest zgodne z RODO. Przepisy wymagają, by płyta miała prostokątny kształt i żółty kolor, a litery minimum 6 cm wysokości. W pewnych warunkach w pobliżu tablicy budowlanej powinno znajdować się także ogłoszenie z zasadami BHP i ochrony zdrowia.

Obecności tablicy informacyjnej na budowie wymaga prawo budowlane

Ustawę uchwalono 7 lipca 1994 r., na podstawie kolejnych nowelizacji powstają odpowiednie akty wykonawcze. Przez niemal 20 lat było to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. Zmieniano je m.in. w 2015 roku. W 2021 r. zostało uchylone na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki.

To, jak powinna wyglądać tablica budowlana, określa artykuł 45. obecnie obowiązującej ustawy. Znajduje się on w rozdziale czwartym, określającym postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych. W momencie tworzenia tego artykułu ostatnie zmiany w tekście jednolitym prawa budowlanego pochodzą z 20 stycznia 2022 roku.

Tablica budowlana informacyjna musi być dobrze widoczna przed placem budowy

Oznacza to konieczność nie tylko odpowiedniego jej umieszczenia, ale także wykonania. Należy ją dobrze zabezpieczyć przed czynnikami zewnętrznymi – silnymi podmuchami wiatru lub opadami, które mogłyby zmyć zapisane informacje. Czytelność tablicy budowlanej ma równie duże znaczenie, co jej widoczność. Dlatego trzeba albo stosować wysokiej jakości flamastry, albo zamawiać u wykonawców płyty z trwale wytłoczonym kompletem informacji. Producenci akcesoriów BHP najczęściej stawiają na trwałe PCV o grubości poniżej 10 mm.

Zobacz także:  Znaki nakazu BHP – charakterystyczne cechy i możliwości wykorzystania 

Aby tablica budowlana spełnia wymogi prawne, należy ją przymocować w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do takiej drogi. Duże znaczenie ma także wysokość zawieszenia płyty – tablica informacyjna musi pozostać czytelna dla osób spoza placu budowy. Na przykład w razie konieczności powiadomienia osób nadzorujących o zaobserwowanym zdarzeniu lub wypadku. Pozostałe wytyczne techniczne:

 • kształt prostokąta;
 • sztywny materiał;
 • żółty kolor tła;
 • czarny kolor liter i cyfr;
 • wysokość znaków minimum 6 cm;
 • czytelny i trwały sposób wykonania napisów.

90 x 70 cm to najczęściej spotykane wymiary tablicy informacyjnej budowlanej

Co nie znaczy, że jedyne dozwolone. W przeszłości prawo budowlane dokładnie precyzowało dopuszczalną wysokość oraz szerokość płyty. Po zmianach z 2021 r. ten wytyczne zniknęły. Obecnie tablica budowlana może mieć dowolne wymiary, o ile spełnione są wszystkie pozostałe wymagania. Praktyka pokazuje, że najlepiej sprawdzają się płyty w kilku rozmiarach. W sklepach BHP dominują tablice informacyjne na budowę o następujących gabarytach:

 • 70 x 50 cm;
 • 100 x 50 cm;
 • 100 x 70 cm;
 • 90 x 70 cm.

Tablica informacyjna budowy – jakie dane na niej umieścić?

Prawo budowlane wymienia tutaj 6 głównych punktów. W ustawie są to kolejno:

 1. Rodzaj robót budowlanych i adres prowadzenia tych robót.
 2. Data i numer decyzji o pozwoleniu na budowę lub dokonanego zgłoszenia.
 3. Organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę lub rozpatrujący zgłoszenie.
 4. Nazwa i numer telefonu właściwego organu nadzoru budowlanego.
 5. Imię i nazwisko lub nazwa i numer telefonu inwestora.
 6. Imię i nazwisko oraz numer telefonu kierownika budowy.

Prawo nie wymusza zachowania powyższej kolejności. Nie wolno zasłaniać danych osobowych na tablicy budowlanej pod pretekstem ich ochrony czy wymogów RODO. Ustawa o prawie budowlanym jest aktem wyższego rzędu od rozporządzenia o ochronie danych osobowych. Taką interpretację potwierdził również Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, wskazując także na względy bezpieczeństwa.

Zobacz także:  O jakim rodzaju zagrożenia dla zdrowia informują ostrzegawcze piktogramy chemiczne? Co obejmuje klasyfikacja GHS?

Wymogi wobec ogłoszenia dot. bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia na budowie

Takie „uzupełnienie” obok tablicy budowlanej jest niezbędne dla robót:

 • trwających dłużej niż 30 dni i wykonywanych przez min. 20 pracowników zatrudnianych (niekoniecznie pracujących!) jednocześnie;
 • w których zakres prac przekracza 500 osobodni.

Tablica BHP na budowie również musi być prostokątna, ze sztywnej i żółtej płyty, a litery i cyfry mają być czarne, choć nieco mniejsze – co najmniej 4-centymetrowe. Jej zadaniem jest informowanie w sposób trwały i czytelny o:

 • przewidywanych terminach rozpoczęcia i zakończenia prac;
 • maksymalnej liczbie pracowników zatrudnionych na budowie w poszczególnych okresach;
 • dodatkowych informacjach dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Kto i jak odpowiada za brak tablicy budowlanej?

Osobą odpowiedzialną za obecność, poprawność i zgodność ze stanem faktycznym jest kierownik budowy. Do jego obowiązków należy również zadbanie o wszelkie inne znaki czy tablice ostrzegawcze. Jeśli inspektorzy nadzoru budowlanego wykryją jakieś nieprawidłowości lub zaniedbania w tym zakresie, mogą nałożyć na kierownika karę finansową lub wszcząć postępowanie prawne związane z popełnieniem wykroczenia. Tablica budowlana musi pozostać na placu budowy do czasu:

 • wydania pozwolenia na użytkowanie;
 • zgłoszenia zakończenia robót do odpowiedniego organu nadzoru, o ile ten nie wyrazi żadnego sprzeciwu;
 • zakończenia prac.

Bezpośrednią odpowiedzialność za tablicę informacyjną ponosi kierownik. Inwestor również powinien być zainteresowany tym, by dopełnić wszystkich formalności związanych z inwestycją. Braki związane z tablicą budowlaną mogą przyczynić się do kompletnie niepotrzebnych opóźnień.

Zobacz także:
Zobacz także:  Znaki ostrzegawcze BHP – norma PN-EN ISO 7010. Przykładowe piktogramy i znaki BHP z opisem
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
instrukcje bhp

Instrukcje BHP i ppoż. dla pracowników. Zasady opracowania i udostępniania instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy

Następny artykuł
mobbing

Czym jest mobbing w pracy? Definicja w kodeksie pracy, prawa pracownika. Zobacz, jak udowodnić mobbing w miejscu pracy!

Zobacz też