Art. 211 KP. Jakie prawa i obowiązki ma pracownik w świetle prawa pracy?

Niezależnie od rodzaju stanowiska, do ustawowych obowiązków zatrudnionego pracownika należy przestrzeganie przepisów z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Zagadnienie to zostało uregulowane w ramach art. 211 KP.
art 211 kp

Zgodnie z art. 211 KP, także pracownicy są zobligowani do przestrzegania obowiązków, w tym m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dotyczy to kierowców zawodowych, magazynierów i spawaczy, ale także pracowników biurowych, sprzedawców itp.

Art. 211 KP – treść przepisu

SygnaturaDz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Tytuł aktu prawnegoKodeks pracy
Organ wydającySejm
Data ogłoszenia05.07.1974
Data wejścia przepisu w życie01.01.1975

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237).

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika

Art. 211. Obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

„Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

  1. znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu i instruktażu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym;
  2. wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,
  3. dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy;
  4. stosować środki ochrony zbiorowej, a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem;
  5. poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich;
  6. niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia, o grożącym im niebezpieczeństwie;
  7. współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.”

Komentarz do art. 211 KP. Jakie są obowiązki pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Obowiązków tych jest całkiem dużo. Przede wszystkim, zgodnie z art. 211 KP pracownik jest zobligowany do znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Oczywiście, nie oznacza to, że musi on we własnym zakresie ukończyć odpowiedni kurs BHP.

Zobacz także:  Art. 212 KP — odpowiedzialność kierującego zespołem za BHP 

Pracownik otrzymuje niezbędną wiedzę jeszcze na etapie szkolenia wstępnego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Jest ono przeprowadzane na początku zatrudnienia w danym przedsiębiorstwie. Regularnie wykonuje się również szkolenia okresowe BHP pracowników

Znajomość zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest weryfikowana za pomocą krótkiego egzaminu przeprowadzanego przez specjalistę ds. BHP.

Pozostałe obowiązki pracownika w zakresie BHP

Oczywiście, znajomość reguł nie powinna sprowadzać się jedynie do teorii. Podpisując umowę o pracę, zatrudniony zobowiązuje się do przestrzegania zasad podczas wykonywania obowiązków. Musi on także dbać o powierzony sprzęt, tj. narzędzia, maszyny, pojazdy, urządzenia biurowe itp. W przeciwnym wypadku zatrudniony powinien liczyć się z upomnieniem udzielonym przez przełożonego lub karą finansową.

Jeśli jest to konieczne, pracownik musi w prawidłowy sposób korzystać ze środków ochrony indywidualnej (kaski, hełmy, naramienniki, odzież i obuwie ochronne) oraz zbiorowej. Element ten odgrywa szczególną rolę, ponieważ niewłaściwe działanie stwarza zagrożenie nie tylko dla pracownika, ale także jego otoczenia.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownik musi stosować się do zaleceń udzielonych przez lekarza medycyny pracy. Jeśli ten ostatni zabroni np. prac na wysokości, zatrudniony powinien powiadomić o tym przełożonego.

Ponadto, pracownicy powinni niezwłocznie poinformować przełożonego i zagrożonych współpracowników o wszelkich odstępstwach od normy, zagrożeniach itp.

Podsumowanie

Wywiązanie się przez pracownika z nałożonych nań obowiązków jest niezwykle istotne. W niektórych branżach (np. przemysł czy sektor petrochemiczny) zapewnienie bezpieczeństwa wymaga wyjątkowo sprawnej współpracy między pracodawcą a zatrudnioną kadrą.

Zobacz także:
Zobacz także:  Skład zespołu powypadkowego – jakie ma obowiązki?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
art 237 kp

Wypadki przy pracy oraz chorobowe, czyli art. 237 KP

Następny artykuł
art 210 kp

Art. 210 KP, czyli kiedy pracownik może odmówić wykonania powierzonych mu poleceń?

Zobacz też