Wypadki przy pracy oraz chorobowe, czyli art. 237 KP

Niestety, wypadki są nieodłącznym elementem podczas pracy. Występują one m.in. w firmach budowlanych, ale mogą zdarzyć się także w biurze czy sklepie. Co należy zrobić w takiej sytuacji? Odpowiedź znajduje się w art. 237 KP.
art 237 kp

Wypadek przy pracy lub choroba zawodowa to czynniki, które mogą uniemożliwić wykonywanie obowiązków na danym stanowisku. Na szczęście, obecne prawo (art. 237 KP) przewiduje świadczenia należne pracownikom, którym przytrafił się wypadek podczas wykonywania obowiązków.

Art. 237 KP – treść przepisu

SygnaturaDz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Tytuł aktu prawnegoKodeks pracy
Organ wydającySejm
Data ogłoszenia05.07.1974
Data wejścia przepisu w życie01.01.1975

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237).

Rozdział VII. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Art. 237 Rozporządzenie w sprawie trybu postępowania w przypadkach wypadków przy pracy i chorób zawodowych 

„§ 1. Rada Ministrów określi w drodze rozporządzenia:

  1. sposób i tryb postępowania przy ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz sposób ich dokumentowania, a także zakres informacji zamieszczanych w rejestrze wypadków przy pracy,

2 skład zespołu powypadkowego,

3) wykaz chorób zawodowych,

4)okres, w którym wystąpienie udokumentowanych objawów chorobowych upoważnia do rozpoznania choroby zawodowej pomimo wcześniejszego zakończenia pracy w narażeniu zawodowym,

5) sposób i tryb postępowania dotyczący zgłaszania podejrzenia, rozpoznawania i stwierdzania chorób zawodowych,

6) podmioty właściwe w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych

– uwzględniając aktualną wiedzę w zakresie patogenezy i epidemiologii chorób powodowanych przez czynniki szkodliwe dla człowieka występujące w środowisku pracy oraz kierując się koniecznością zapobiegania występowaniu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

§ 11. Rada Ministrów wskaże w drodze rozporządzenia instytut medycyny pracy, do którego pracodawca przesyła zawiadomienie o skutkach choroby zawodowej oraz termin, w którym ma ono być przesłane, mając na uwadze specjalizację instytutu oraz rodzaj prowadzonych w nim badań.

§ 2. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy zawierający dane dotyczące poszkodowanego, składu zespołu powypadkowego, wypadku i jego skutków, stwierdzenie, że wypadek jest lub nie jest wypadkiem przy pracy, oraz wnioski i zalecane środki profilaktyczne, a także pouczenie dla stron postępowania powypadkowego.

Zobacz także:  Art. 211 KP. Jakie prawa i obowiązki ma pracownik w świetle prawa pracy?

§ 3. Minister właściwy do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia, wzór statystycznej karty wypadku przy pracy, uwzględniając dane dotyczące pracodawcy, poszkodowanego, wypadku przy pracy, a także jego skutków oraz sposób i terminy jej sporządzania i przekazywania do właściwego urzędu statystycznego.

§ 4 Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia:

  1. sposób dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób, a także prowadzenia rejestrów chorób zawodowych, uwzględniając w szczególności wzory dokumentów stosowanych w postępowaniu dotyczącym tych chorób oraz dane objęte rejestrem.

2) (uchylony)”

Komentarz do art. 237 KP. Kiedy powstaje prawo do świadczeń?

Prawo do uzyskania świadczeń przysługuje pracownikom, którzy w trakcie wykonywania obowiązków powierzonych im przez pracodawcę:

  • ulegli wypadkowi (może być to np. złamanie, zwichnięcie czy stłuczenie),
  • muszą borykać się z chorobami zawodowymi. Katalog schorzeń został określony w oddzielnym rozporządzeniu i obejmuje np. pylicę oraz zapalenia i podrażnienia skóry. Ważne jest nie tylko pojawienie się danego schorzenia, ale także wystąpienie objawów w określonym czasie. Jeśli zatem zatrudniony pracował w otoczeniu substancji toksycznych, a zapalenie pojawiło się u niego dopiero po kilkunastu latach, świadczenie najprawdopodobniej nie będzie przysługiwać.

Kto ustala wysokość świadczenia?

Ustaleniem świadczenia zajmuje się ZUS, który analizuje sytuację na podstawie złożonych przez pracownika dokumentów, w tym m.in. protokołu powypadkowego oraz zaświadczenia lekarskiego. Wzory wymaganych dokumentów zostały przedstawione w stosownym rozporządzeniu.

Świadczenie jest wypłacane z ubezpieczenia wypadkowego. Składka z tego tytułu jest potrącana co miesiąc z wynagrodzenia pracownika.

Podsumowanie

Zgodnie z obecnymi przepisami w zakresie prawa pracy pracownicy mają zagwarantowaną ochronę w przypadku groźnego wypadku lub wystąpienia choroby zawodowej będącej następstwem wykonywanych zadań.

Zobacz także:
Zobacz także:  Art. 207 KP – o czym mówi ten artykuł Kodeksu pracy?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
art 229 kp

Art. 229 KP, czyli kiedy niezbędna jest profilaktyka ochrony zdrowia?

Następny artykuł
art 211 kp

Art. 211 KP. Jakie prawa i obowiązki ma pracownik w świetle prawa pracy?

Zobacz też