Art. 210 KP, czyli kiedy pracownik może odmówić wykonania powierzonych mu poleceń?

W zależności od zagrożenia zatrudniony ma prawo zaprzestać pracy lub oddalić się od stanowiska, by nie narażać się na zagrożenie. Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Jeśli tak, to przeczytaj poniższy tekst.
art 210 kp

Pracownik jest zobowiązany do sumiennego wykonywania obowiązków. Nie oznacza to jednak, że powinien on realizować zadania w sytuacji, gdy warunki pracy nie zapewniają mu bezpieczeństwa. Zatrudniony ma prawo odmówić wykonywania obowiązków, jeśli okoliczności stwarzają zagrożenie dla życia lub zdrowia. Tak wynika z art. 210 KP.

Art. 210 KP – treść przepisu

SygnaturaDz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Tytuł aktu prawnegoKodeks pracy
Organ wydającySejm
Data ogłoszenia05.07.1974
Data wejścia przepisu w życie01.01.1975

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237).

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika

Art. 210. Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywania pracy

„§ 1. W razie gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika albo gdy wykonywana przez niego praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 2. Jeżeli powstrzymanie się od wykonywania pracy nie usuwa zagrożenia, o którym mowa w § 1, pracownik ma prawo oddalić się z miejsca zagrożenia, zawiadamiając o tym niezwłocznie przełożonego.

§ 21. Pracownik nie może ponosić jakichkolwiek niekorzystnych dla niego konsekwencji z powodu powstrzymania się od pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2.

§ 3. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia w przypadkach, o których mowa w § 1 i 2, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

§ 4. Pracownik ma prawo, po uprzednim zawiadomieniu przełożonego, powstrzymać się od wykonywania pracy wymagającej szczególnej sprawności psychofizycznej w przypadku, gdy jego stan psychofizyczny nie zapewnia bezpiecznego wykonywania pracy i stwarza zagrożenie dla innych osób.

Zobacz także:  Praca na wysokościach – BHP, obowiązki pracodawcy. Poznaj definicje w prawie i środki ochrony indywidualnej pracownika!

§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 nie dotyczą pracownika, którego obowiązkiem pracowniczym jest ratowanie życia ludzkiego lub mienia.

§ 6. Minister Pracy i Polityki Socjalnej w porozumieniu z Ministrem Zdrowia i Opieki Społecznej określi, w drodze rozporządzenia, rodzaje prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej”.

Komentarz do art. 210 KP

Pracownik może zgodnie z art. 210 KP odmówić wykonania powierzonych mu obowiązków. Nie oznacza to jednak, że pracownik może zaprzestać wykonywania zadań, opierając się wyłącznie na własnym oglądzie. Konieczne jest powiadomienie o zaistniałej sytuacji przełożonego, który powinien niezwłocznie podjąć działanie.

Reguły te dotyczą pracowników zatrudnionych m.in. w takich „tradycyjnych” branżach jak przemysł, logistyka, transport itp. Od powyższych zasad istnieje jednak wyjątek. Dotyczy on służb, których zadaniem jest niesienie pomocy (straż pożarna, pogotowie). Jest to niejako wpisane w specyfikę tych profesji polegających na udzielaniu wsparcia w przypadku zagrożenia.

Czynniki psychofizyczne

Osoba zatrudniona ma prawo odmówić wykonywania pracy z uwagi na pogorszony stan psychofizyczny, w tym np. przemęczenie czy silny stres. Co ciekawe, nie musi być to potwierdzone zwolnieniem lekarskim.

W takich sytuacjach podstawą jest ocena stanu psychofizycznego dokonana przez samego pracownika. Decydującym kryterium jest wówczas negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracownika oraz osób z otoczenia.

Podsumowanie

Prawo pracy daje pracownikowi możliwość odmowy wykonania zadania, jeśli może to doprowadzić do negatywnych konsekwencji. Taki stan rzeczy nie oznacza jednak, że z tego uprawnienia można korzystać nagminnie. Odmowa z tytułu art. 210 KP powinna być działaniem ostatecznym.

Zobacz także:
Zobacz także:  Ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia – co zawiera? Kto powinien zapoznać się z przepisami?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
art 211 kp

Art. 211 KP. Jakie prawa i obowiązki ma pracownik w świetle prawa pracy?

Następny artykuł
art 212 kp

Art. 212 KP — odpowiedzialność kierującego zespołem za BHP 

Zobacz też