Art. 207 KP – o czym mówi ten artykuł Kodeksu pracy?

Pracodawca jest zobligowany do zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa i higieny pracy realizowanej przez zatrudnionych na terenie zakładu. Więcej informacji na temat znajduje się w art. 207 KP.
art 207 kp

W świetle art. 207 KP pracodawca musi zadbać o bezpieczeństwo na terenie zakładu pracy. Może on w tym celu korzystać na przykład pomocy zewnętrznych specjalistów. Ostatecznie jednak to na nim spoczywa odpowiedzialność za poziom bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ten artykuł jest owocem współpracy naszej redakcji z portalem internetowym strefa-iso.pl

Treść art. 207 KP

SygnaturaDz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Tytuł aktu prawnegoKodeks pracy
Organ wydającySejm
Data ogłoszenia05.07.1974
Data wejścia przepisu w życie01.01.1975

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237).

Rozdział I. Podstawowe obowiązki pracodawcy

Art. 207. Obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

„§ 1. Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 23711 służba bezpieczeństwa i higieny pracy § 2.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
  4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
  5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
  6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
  7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.
Zobacz także:  Regulamin pracy i wynagradzania pracowników. Wytyczne kodeksu pracy dla pracodawców z zakresu organizacji pracy

§ 21. Koszty działań podejmowanych przez pracodawcę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w żaden sposób nie mogą obciążać pracowników.

§ 3. Pracodawca oraz osoba kierująca pracownikami są obowiązani znać, w zakresie niezbędnym do wykonywania ciążących na nich obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Komentarz. Jakie są – zgodnie z art. 207 KP – obowiązki pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy?

Jak mówią obecnie obowiązujące przepisy (art. 207 KP), do zadań pracodawcy należy przeprowadzanie m.in. następujących działań:

  • niezwłoczne usuwanie wszelkich uchybień oraz rozpatrywanie wniosków złożonych w tym zakresie przez pracowników,
  • opracowanie zasad bezpieczeństwa w taki sposób, by przygotowane procedury uwzględniały także takie grupy pracowników jak np. osoby młodociane, pracownice w ciąży czy osoby niepełnosprawne.

Należy przy tym pamiętać, że obowiązkiem pracodawcy jest nie tylko jednorazowe stworzenie zasad BHP na początku działania przedsiębiorstwa. Konieczne jest również dostosowywanie na bieżąco procedur bezpieczeństwa wraz ze zmieniającymi się okolicznościami. Dobrym przykładem takiej sytuacji jest pandemia Covid-19, która zmusiła pracodawców choćby do wdrożenia zasad dezynfekcji.

Kto ponosi wydatki na zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy w przedsiębiorstwie?

Obecne przepisy nie pozostawiają w tym zakresie żadnych wątpliwości. Do ponoszenia kosztów związanych z BHP zobligowany jest pracodawca.

Podsumowanie

Jak widać, na pracodawcę nałożono liczne obowiązki – są one niezbędne z punktu widzenia pracowników. Czasem można spotkać się z opinią, zgodnie z którą zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa w zakładzie to obowiązek wyłącznie pracodawcy. Takie podejście jest jednak błędne, ponieważ działania w celu ochrony bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie powinni podejmować również pracownicy. Powinni oni np. informować pracodawcę o potencjalnych zagrożeniach

Zobacz także:
Zobacz także:  Wypadek w drodze do pracy i z pracy – kiedy pracownik jest chroniony poza zakładem?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna – zagrożenia i kwestie bezpieczeństwa. Czy należy się bać?

Następny artykuł
art 229 kp

Art. 229 KP, czyli kiedy niezbędna jest profilaktyka ochrony zdrowia?

Zobacz też