Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy? Obowiązki pracodawcy i pracowników

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy? Przede wszystkim pracodawca, jednak odpowiedzialność ponoszą też osoby kierujące pracownikami i sami pracownicy. Sprawdź, jakie obowiązki ma pracodawca, a jakie pracownik.
kto odpowiada za stan bhp w zakładzie pracy

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy? Poziom bezpieczeństwa w każdym zakładzie pracy kształtowany jest już na etapie budowy i oznakowania zakładu pracy oraz organizacji stanowisk pracy. Za stan BHP odpowiada pracodawca i to on ponosi związaną z tym odpowiedzialność – niezależnie od obowiązków pracowników czy powierzenia wykonywania zadań służby bezpieczeństwa specjalistom.

Prezentowany tekst jest efektem naszych działań w partnerstwie z bezrobotnik.pl

Bezpieczeństwo i higiena pracy według zasad BHP

Kodeks pracy regulujący kwestie dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy jasno wskazuje na odpowiedzialność pracodawcy w zakresie BHP (art. 15 kodeksu pracy). Jaki akt prawny reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie bhp? Jest to art. 207 kodeksu pracy, w którym ustawodawca nie tylko określa pracodawcę jako osobę odpowiedzialną za stan BHP w danym zakładzie pracy, ale jednocześnie utrzymuje zakres odpowiedzialności bez względu na obowiązki pracowników oraz przeniesienie zadań służby BHP na specjalistów spoza firmy.

Warunki pracy i zgodność z przepisami BHP kontroluje Państwowa Inspekcja Pracy. Jeśli inspektor wykryje uchybienia, konieczne jest usunięcie niezgodności, a w niektórych przypadkach PIP może nałożyć na pracodawcę karę grzywny.

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP – służba BHP

Pracodawca ma obowiązek zapewnić bezpieczeństwo i higienę pracy poprzez takie działania jak m.in.:

  • organizacja pracy zapewniająca bezpieczne warunki pracy;
  • przestrzeganie w zakładzie przepisów BHP i usuwanie ewentualnych uchybień;
  • polityka zapobiegania wypadkom przy pracy oraz chorobom zawodowym.

Kodeks pracy mówi o odpowiedzialności pracodawcy, co nie oznacza, że nie może on przekazać jej innej osobie. Zgodnie z przepisami osoby kierujące pracownikami przejmują część odpowiedzialności. Art. 207 par. 3 kp wskazuje, że znajomość przepisów to również obowiązek kierownika. Ogranicza się on do dbania o przestrzeganie przepisów BHP na określonym obszarze, gdzie dana osoba sprawuje kontrolę.

Zobacz także:  Czynniki uciążliwe w środowisku pracy – jakie czynniki niebezpieczne mogą występować w środowisku pracy? Poznaj zasady BHP!

Dodatkowo pracodawca może być zobowiązany do zatrudnienia pracownika służby BHP. Jest to osoba, która pełni funkcję doradczą i kontrolną, jeśli firma zatrudnia powyżej 100 pracowników (art. 237 § 1 kp). Gdy jest ich mniej, pracodawca może utworzyć służbę BHP, ale nie musi tego robić. Co ważne, do wykonywania zadań służby BHP można oddelegować wykwalifikowanego pracownika lub zatrudnić osobę z zewnątrz. W określonych sytuacjach może też być to sam pracodawca.

Stan BHP w zakładzie pracy – obowiązki pracownika

Pracownicy świadczący pracę na rzecz danego pracodawcy mają swoje prawa i obowiązki. Mają prawo oczekiwać odpowiednich warunków pracy, tak aby możliwe było bezpieczne wykonywanie powierzonych im obowiązków zawodowych. Jednocześnie sami powinni dbać o podstawowe aspekty bezpieczeństwa.

W odniesieniu do zasad BHP główny obowiązek pracownika to przestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 211 kp). Oznacza to m.in.:

  • konieczność przyswojenia przepisów BHP;
  • wykonywanie pracy w sposób zgodny z zasadami BHP;
  • dbanie o należyty stan środowiska pracy;
  • poddawanie się badaniom lekarskim (wstępnym, okresowym, kontrolnym).

Kto odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy, czyli jak przestrzegać zasad bezpieczeństwa w zakładzie pracy

Przestrzeganie zasad w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy to powinność pracodawcy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić odpowiednie warunki pracy i zadbać o jej organizację w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami.

Chociaż to pracodawca odpowiada za BHP w zakładzie pracy, odpowiedzialność ponoszą także jego pracownicy. Każde miejsce pracy powinno odpowiadać przyjętym normom, dlatego za bezpieczeństwo podległych sobie pracowników odpowiedzialność ponosi kierująca nimi osoba, a za kontrolę miejsca pracy – służba BHP. Sami pracownicy także muszą znać i przestrzegać przepisy BHP.

Zobacz także:
Zobacz także:  Art. 207 KP – o czym mówi ten artykuł Kodeksu pracy?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
Ile można dźwigać

Ile można dźwigać – BHP a pracownicze normy przenoszenia ciężarów

Następny artykuł
szkolenie bhp

Co trzeba wiedzieć o szkoleniu BHP?

Zobacz też