Szkolenia BHP dla pracodawców – jak wyglądają, kto je przeprowadza? Najważniejsze informacje

Kodeks pracy wyraźnie wskazuje, że pracodawca musi znać przepisy o ochronie pracy, przepisy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, Powinien on także odbywać okresowe szkolenia BHP. Jak wyglądają szkolenia BHP dla pracodawców? Sprawdź!
szkolenia bhp dla pracodawców

Pierwsze szkolenie pracodawca powinien odbyć w terminie do 6 miesięcy od momentu podjęcia pracy. Dozwolone formy szkolenie to kurs, seminarium, samokształcenie kierowane. Przypominające szkolenia okresowe powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Na szkoleniach BHP dla pracodawców zapoznają się oni z obowiązkami zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.

Co zawiera program szkoleń dla pracodawców?

Podczas szkoleń BHP dla pracodawców szczególny nacisk kładziony jest na zagadnienia takie, jak:

  • podstawowe zasady prawa pracy;
  • prawa i obowiązki pracowników w zakresie BHP;
  • prawa i obowiązki pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  • ochrona pracy kobiet i młodocianych;
  • odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP;
  • identyfikacja i ocena zagrożeń, ryzyka zawodowego, szkodliwych czynników;
  • obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktyki zdrowia pracowników;
  • problemy dotyczące ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska;
  • nadzór i kontrola warunków pracy przez upoważnione organy.

Ważne szkolenie BHP upoważnia pracodawcę do przeprowadzania instruktażu stanowiskowego pracowników.

Szkolenie dla pracodawców pełniących funkcję służby BHP 

Kierownicy, którzy pełnią w swoim zakładzie pracy także funkcję służby BHP muszą przede wszystkim zdobyć wiedzę na temat identyfikacji zagrożeń zawodowych, oceny ryzyka związanego z nimi, a także metod ich eliminacji. Pracodawca powinien wiedzieć, w jaki sposób przeprowadzać kontrolę bezpieczeństwa i higieny pracy, jak oceniać panujące warunki. Wśród niezbędnych umiejętności powinna znaleźć się zdolność do przedsiębrania kroków zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa pracy pracowników. Jaką wiedzę nabywa się jeszcze podczas szkolenia BHP dla pracodawców?

Podczas szkolenia pracodawca uczy się ustalać okoliczności wypadków i zdarzeń, do których dochodzi na terenie zakładu pracy, a także podejmować działania zapobiegawcze i korygujące. Pracodawca powinien znać zasady i metody organizacji szkoleń BHP oraz propagowania wiedzy wśród pracowników. Konieczność powtarzania szkolenia przez pracodawcę uwzględniona została w przepisach Kodeksu pracy (art. 2373 § 21).

Zobacz także:  Szkolenie BHP – co ile lat? Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Szkolenia BHP dla pracodawców – lepsze zarządzanie firmą

Pracodawca powinien być dla pracowników wzorem, jeśli chodzi o postępowanie zgodne z zasadami BHP (przestrzeganie norm, przepisów). Dzięki zdobytej wiedzy i świadomości zagrożeń pracodawca ma możliwość stworzenia bezpiecznych warunków pracy dla wszystkich pracowników, a także osób gościnnie przebywających na terenie zakładu pracy. Czego można się dowiedzieć na szkoleniach BHP dla pracodawców?

Pracodawca musi znać szczegóły dotyczące oznakowania wyjść awaryjnych, systemów przeciwpożarowych, a także lokalizacji potencjalnie niebezpiecznych miejsc w zakładzie pracy. Ważna jest wiedza i umiejętność właściwego przygotowania stanowisk pracy oraz wiedza na temat prawidłowego działania urządzeń. Pracodawcy zapoznają się także z przepisami dotyczącymi warunków higieniczno-sanitarnych.

Obowiązki pracodawcy wynikające Kodeksu pracy

Oprócz tego, że pracodawca sam przejdzie szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, musi dopilnować, aby również wszyscy pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni. Pierwsze szkolenie, tzw. wstępne szkolenie BHP pracownik musi przejść przed objęciem obowiązków. Kolejne szkolenia okresowe powinny być organizowane w określonych przepisami odstępach czasu. Pracodawca ma także obowiązek przechowywania karty szkolenia w aktach pracowniczych.

Lekceważenie obowiązku przeszkolenia pracowników podlega karze grzywny. Kara może wynosić nawet 3o tys. złotych. Kara może być znacznie wyższa, gdy pracodawca nie dopełni obowiązku więcej niż raz. 

Wiedza zdobyta dzięki szkoleniom BHP dla pracodawców ma umożliwić bezpieczną pracę i przebywanie na terenie zakładu pracy. Pozwala obiektywnie spojrzeć na możliwe zagrożenia i unikać ich podczas wykonywania obowiązków. Świadomość pracodawcy na ten temat umożliwia mu odpowiednie zarządzanie podległym zespołem. 

Zobacz także:
Zobacz także:  Czy pracodawca, który nie przestrzega przepisów BHP, podlega karze?
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
szkolenia wstępne bhp

Szkolenia wstępne BHP pracownika – na czym polegają? Czym różni się szkolenie BHP wstępne i okresowe?

Następny artykuł
urząd dozoru technicznego

Czym się zajmuje Urząd Dozoru Technicznego? Jakie przepisy regulują działania UDT w zakresie dozoru?

Zobacz też