Czy pracodawca, który nie przestrzega przepisów BHP, podlega karze?

Pracodawca, który nie przestrzega przepisów BHP, podlega karze – grzywny, a nawet pozbawienia wolności. O konsekwencjach decydują okoliczności oraz skutki naruszenia zasad BHP. Sprawdź, jak kara grozi za nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
pracodawca ktory nie przestrzega przepisów bhp podlega karze

Pracodawca, który nie przestrzega przepisów BHP, podlega karze grzywny, którą nakłada inspektor pracy. Jeśli jednak na skutek naruszenia BHP pracodawcy pracownik utraci życie lub dozna ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, czyn kwalifikowany jest jako przestępstwo. W takim przypadku kara za nieprzestrzeganie BHP to także ograniczenie lub pozbawienie wolności nawet do 3 lat.

BHP pracodawcy, czyli kara za nieprzestrzeganie przepisów w zakresie BHP

Pracodawca odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy w danym zakładzie. Jednocześnie jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników, zapewniając im warunki pracy zgodne z zasadami BHP. Jaki akt prawny reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie BHP? Jest to przede wszystkim Kodeks pracy (art. 207), ale również przepisy BHP w odniesieniu do różnych branż oraz przepisy wykonawcze. Podstawowe obowiązki pracodawcy z zakresu BHP to m.in.:

  • odpowiednia organizacja warunków pracy;
  • szkolenia BHP pracownika (przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, okresowe);
  • zapewnienie dostępu do środków ochrony indywidualnej;
  • polityka zabezpieczająca przed wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi;
  • egzekwowanie od pracowników zasad BHP, w tym przepisów przeciwpożarowych.

W zależności od kwalifikacji czynu odpowiedzialność pracodawcy za naruszenie przepisów BHP reguluje Kodeks pracy (wykroczenie) bądź Kodeks karny. Na ich mocy pracodawcy grozi grzywna, kara ograniczenia lub pozbawienia wolności. Jeśli pracodawca nie przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, grozi mu grzywna w wysokości od 1 000 złotych do 30 000 złotych (bez względu na to, czy naruszenie przepisów ma jakiekolwiek konsekwencje, np. wypadek przy pracy).

Niestosowanie się do norm BHP może skutkować odpowiedzialnością karną, jeśli na skutek nieodpowiednich warunków pracy dojdzie do przestępstwa, np. śmierci pracownika na terenie zakładu pracy. Zgodnie z art. 220 kk. narażenie pracownika na niebezpieczeństwo utraty życia bądź ciężki uszczerbek na zdrowiu (poprzez niedopełnienie obowiązku stosowania się do zasad BHP) podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Działanie nieumyślne zagrożone jest grzywną, ograniczeniem wolności lub pozbawieniem wolności na okres do 1 roku.

Zobacz także:  Ile godzin można spędzać przed komputerem – BHP a praca przy komputerze

Pracodawca, który nie przestrzega przepisów BHP, podlega karze – czym grozi naruszenie zasad BHP?

Niestosowanie się do zasad BHP pracodawcy to wystąpienie przeciwko prawom pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca powinien dbać o stan BHP, zapewniając odpowiednie warunki pracy oraz chroniąc zdrowie i życie pracowników.

Wszelkie naruszenia norm BHP pracownik może zgłaszać do właściwego inspektora pracy. Jeśli inspekcja pracy stwierdzi, że pracodawca nie stosuje się do zasad BHP, może nałożyć na niego grzywnę, wymagając przy tym usunięcia nieprawidłowości. Jeśli na skutek naruszenia przepisów BHP dojdzie do ciężkiego uszczerbku na zdrowiu pracownika lub jego śmierci, pracodawca nie tylko podlega karze grzywny, ale może też otrzymać karę pozbawienia wolności.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
przepisy bhp ile można ciągnąć paleciakiem

Przepisy BHP – ile można ciągnąć paleciakiem? Normy dźwigania ładunku

Następny artykuł
kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę bhp

Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP? Przepisy BHP

Zobacz też