Jaki akt prawny reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie BHP?

Jaki akt prawny reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie BHP? Kodeks pracy, przepisy wykonawcze i przepisy BHP dotyczące poszczególnych branż. Sprawdź, jakie obowiązki nakłada na pracodawcę ustawa.
jaki akt prawny reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie bhp

Jaki akt prawny reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie BHP? Nie tylko Kodeks pracy, ale także różne rozporządzenia (akty wykonawcze) i przepisy BHP dotyczące pracy w zależności od branży. Na ich mocy podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, które nie zagrażają zdrowiu lub życiu pracowników.

Przepisy BHP a prawa i obowiązki pracodawcy

Prawa i obowiązki pracodawcy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze. Aktem wykonawczym jest np. rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (art. 207 kp) wskazuje, że to pracodawca odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy – bez względu na obowiązki pracowników czy powołanie służby bezpieczeństwa.

Zakres odpowiedzialności pracodawcy obejmuje ochronę zdrowia i życia pracowników poprzez warunki pracy zgodne z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Co ważne, pracodawca, który nie przestrzega przepisów BHP, podlega karze. Może to być kara grzywny (wykroczenie), a nawet pozbawienia wolności do lat 3 (narażenie życia lub zdrowia pracowników).

Podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie BHP

Bezpieczeństwo i higiena pracy w zakładzie to odpowiednie warunki pracy i organizacja pracy w sposób niezagrażający życiu i zdrowiu. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na stałe lub dorywczo, jak i praktykantów, stażystów oraz osób samozatrudnionych czy pracowników firm zewnętrznych.

Pracodawca ma obowiązek zadbać o podstawowe kwestie związane z BHP. Są to m.in.:

  • bezpieczna organizacja miejsca pracy;
  • przeprowadzenie szkolenia BHP (bez kursu pracownik nie powinien wykonywać pracy);
  • zapewnienie dostępu do środków ochrony indywidualnej;
  • poinformowanie pracowników o ryzyku zawodowym i podejmowanych działaniach profilaktycznych;
  • stosowanie się do decyzji i zarządzeń wydanych przez organy nadzorujące.
Zobacz także:  Regulamin pracy i wynagradzania pracowników. Wytyczne kodeksu pracy dla pracodawców z zakresu organizacji pracy

Jaki akt prawny reguluje obowiązki pracodawcy w zakresie BHP, czyli jak przestrzegać zasad BHP w zakładzie pracy

Podstawowym aktem prawnym regulującym kwestie BHP jest Kodeks pracy. Ustawa regulująca BHP w miejscu pracy jasno wskazuje na odpowiedzialność pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. To on jest zobowiązany chronić zdrowie i życie pracowników i to on ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów BHP.

Kodeks pracy reguluje nie tylko BHP pracodawcy, ale również BHP pracownika (art. 210 kp). Podstawowym obowiązkiem pracownika jest znajomość przepisów BHP i stosowanie się do nich w miejscu pracy. Co ważne, jeśli warunki pracy bezpośrednio zagrażają zdrowiu bądź życiu, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zachowując przy tym prawo do wynagrodzenia.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
szkolenie bhp ile trwa

Szkolenie BHP – ile trwa szkolenie BHP wstępne i okresowe?

Następny artykuł
ile zarabia inspektor bhp

Ile zarabia inspektor BHP? Zarobki inspektora ds. BHP w 2023 roku

Zobacz też