Art. 212 KP — odpowiedzialność kierującego zespołem za BHP 

W firmach można spotkać między innymi brygadzistów, team leaderów, ale także menedżerów zmiany, dyrektorów itp. W świetle art. 212 KP muszą oni zadbać o to, by podwładni działali zgodnie z zasadami BHP.
art 212 kp

Przez osoby kierujące pracownikami rozumie się kadrę zarządzającą niższego, średniego i wysokiego szczebla. Zakres obowiązków menedżerów, ich miejsce w organizacji, a nawet nazwa stanowiska to elementy, które mogą zupełnie być zupełnie różne w poszczególnych zakładach pracy. Łączy ich jedno, tj. konieczność dbałości o przestrzeganie zasad BHP (zgodnie z art. 212 KP).

Art. 212 KP — treść przepisu prawnego

SygnaturaDz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Tytuł aktu prawnegoKodeks pracy
Organ wydającySejm
Data ogłoszenia05.07.1974
Data wejścia przepisu w życie01.01.1975

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237).

Rozdział II. Prawa i obowiązki pracownika

Art. 212. Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy osoby kierującej pracownikami 

„Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana:

 1. organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy;
 2. dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 3. organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy;
 4. dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem;
 5. egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
 6. zapewniać wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami.”

Komentarz do art. 212 KP. Jakie są obowiązki menedżera w zakresie BHP?

Ustawa Kodeks pracy (art. 212 KP) nie wymaga od kierownika posiadania tak szczegółowej wiedzy technicznej na temat BHP, jak ma to miejsce w przypadku inspektora. Mimo to osoba kierująca pracownika powinna mieć na uwadze podstawowe kwestie związane z bezpieczeństwem podległej mu kadry. Zadaniem menedżera jest m.in.:

 • organizacja stanowisk pracowniczych pod kątem zgodności z regulacjami BHP. A zatem kierownik podczas przygotowywania danego miejsca pracy powinien zadbać m.in. o ergonomię stanowiska,
 • poinstruowanie pracownika, w jaki sposób należy wykorzystywać środki ochrony indywidualnej (w tym na przykład kask, rękawice, obuwie i odzież ochronna) na danym stanowisku roboczym,
 • zadbanie, by wykonywane obowiązki nie doprowadziły do wypadku przy pracy. Rozumie się przez to m.in. identyfikację potencjalnych zagrożeń dla życia i zdrowia kadry,
 • zapewnienie, by wszyscy podlegli pracownicy dysponowali narzędziami, które pozwalają na efektywne — a jednocześnie bezpieczne — wykonywanie powierzonych im obowiązków,
 • kontrola, czy zatrudnieni przestrzegają przepisów BHP. Członek zespołu nie stosuje środków ochrony indywidualnej lub niewłaściwie obchodzi się z maszyną? W takiej sytuacji zadaniem kierownika jest poinstruowanie (a w skrajnych wypadkach ukaranie) podwładnego do porządku,
 • kontrolowanie, czy obowiązki wykonywane przez pracownika pokrywają się z zaleceniami zamieszczonymi na orzeczeniu sporządzonym przez lekarza medycyny pracy.
Zobacz także:  Stres w pracy – przyczyny, objawy i skutki stresu. Poznaj sposoby zarządzania stresem i metody radzenia sobie z nim

Podsumowanie

Niezależnie od branży przedsiębiorstwa czy jego wielkości, menedżerów łączy przede wszystkim jeden istotny element. Jest to ustawowy obowiązek dbania o kwestie związane z bezpieczeństwem i higieną pracy (art. 212 KP).

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
art 210 kp

Art. 210 KP, czyli kiedy pracownik może odmówić wykonania powierzonych mu poleceń?

Następny artykuł
art 226 kp

Czego dotyczy art. 226 KP? Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie oceny ryzyka zawodowego?

Zobacz też