Szkolenia wstępne BHP pracownika – na czym polegają? Czym różni się szkolenie BHP wstępne i okresowe?

Obowiązkiem każdego pracodawcy jest zapewnienie pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. W tym celu przeprowadza się szkolenia wstępne BHP, instruktaż stanowiskowy oraz okresowe szkolenia BHP. Sprawdź, na czym polegają!
szkolenia wstępne bhp

Przed dopuszczeniem pracownika do pełnienia obowiązków, pracodawca musi wysłać go na badania lekarskie, a następnie przeprowadzić szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy (to tzw. szkolenia wstępne BHP). Szkolenie składa się z dwóch etapów  – instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego, Jest to odpowiednio szkolenie wstępne ogólne i szkolenie wstępne na stanowisku pracy. Instruktaż ogólny przeprowadza pracownik służby BHP lub pracodawca, który ukończył wymagane szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba kierująca pracownikiem lub pracodawca. Przeczytaj, jak wyglądają szkolenia wstępne BHP.

Wstępne szkolenie BHP dla pracowników  – czym jest?

Szkolenia wstępne BHP są obowiązkowe i przeprowadzane na koszt pracodawcy. Powinny one być organizowane w dniu przyjęcia pracownika do pracy. O konieczności zorganizowania takie szkolenia mówią przepisy Kodeksu pracy. Zapoznanie pracownika z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisami obowiązującymi u danego pracodawcy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy to główne założenia szkolenia w dziedzinie BHP. Pracodawca nie ma prawa dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków bez znajomości przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie musi odbywać się w godzinach pracy, a zatem w dniu, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy.

Szkolenia wstępne BHP – jak wygląda szkolenie pracownika?

Każdy nowy pracownik musi odbyć szkolenie wstępne BHP. Instruktaż ogólny obejmuje zagadnienia z zakresu:

 • bezpieczeństwa i higieny pracy w miejscu zatrudnienia;
 • zagrożeń środowiskowych i zawodowych;
 • ewakuacji i p.poż.;
 • pierwszej pomocy;
 • prawa pracy.
Zobacz także:  Zasady BHP podczas montażu paneli fotowoltaicznych

Instruktaż ogólny trwa około 3 godzin. Do przeprowadzania szkoleń upoważniony może być pracodawca lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę, pod warunkiem posiadania odpowiednich uprawnień, wiedzy i doświadczenia. Często instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenia BHP przez internet mogą być przeprowadzane dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych, kierowniczych, inżynieryjno-technicznych, nauczycieli, informatyków, pracowników ochrony zdrowia itp.

Instruktaż ogólny BHP  – czy każdy musi przejść szkolenie?

Szkolenia wstępne z zakresu BHP są obowiązkiem każdego nowo zatrudnianego pracownika. Jest jednak jeden wyjątek  – szkolenia przed przystąpieniem do pracy nie musi przechodzić pracownik podejmujący pracę na tym samym stanowisku, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio lub z przerwą do 30 dni przed podpisaniem kolejnej umowy o pracę z tym pracodawcą.

Instruktaż stanowiskowy

Druga część szkolenia wstępnego to tzw. instruktaż stanowiskowy. Powinien oznaczać zapoznanie pracownika z warunkami panującymi na stanowisku pracy, które ma objąć. Osoba zatrudniana ma poznać czynniki ryzyka związane z wykonywaną pracą, a także sposoby ochrony przed nimi oraz postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia. Pracownik powinien zostać przeszkolony, jak w sposób bezpieczny, niezagrażający zdrowi i życiu ma wykonywać swoje obowiązki. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza osoba bezpośrednio kierująca pracownikami. Instruktażu może udzielić także sam pracodawca. Ta część szkolenia może trwać nawet 8 godzin. Wyjątkiem jest instruktaż osób zatrudnionych na stanowiskach administracyjno-biurowych. W tym przypadku szkolenie może zostać skrócone do 2 godzin. Całe szkolenie wstępne BHP może zostać rozłożone na dwa dni pracujące.

Karta szkolenia wstępnego – co to jest?

Po przeszkoleniu pracownik otrzymuje kartę szkolenia wstępnego BHP, która będzie dołączona do akt pracowniczych. Szkolenie wstępne jest ważne przez określony czas. W przypadku osób na kierowniczym stanowisku jest to 6 miesięcy, dla pozostałych osób 12 miesięcy. Karta szkolenia jest dokumentem potwierdzającym odbycie instruktażu ogólnego i stanowiskowego oraz zdobycie stosownej wiedzy i umiejętności. Karta szkolenia wstępnego BHP zawiera takie informacje, jak:

 • nazwę pracodawcy;
 • imię i nazwisko pracownika odbywającego szkolenie;
 • dane dotycząc przeprowadzonego instruktażu ogólnego i stanowiskowego: imię i nazwisko osoby prowadzącej, datę szkolenia;
 • podpis pracownika potwierdzający odbycie szkolenia.
Zobacz także:  Regulamin pracy i wynagradzania pracowników. Wytyczne kodeksu pracy dla pracodawców z zakresu organizacji pracy

Szkolenie okresowe BHP – czym jest?

Nie tylko szkolenia wstępne BHP są obowiązkowe. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy zawiera informacje na temat zasad przeprowadzania szkoleń oraz ich zakresu. Poza szkoleniem wstępnym, czyli instruktażem ogólnym i stanowiskowym, pracodawca ma obowiązek przeprowadzać okresowe szkolenia BHP. Mają one na celu przypomnienie najważniejszych informacji oraz ugruntowanie i poszerzenie posiadanej wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szkolenie może przybrać formę kursu, seminarium, a także samokształcenia kierowanego.

Kto musi przechodzić szkolenie okresowe?

Szkolenie okresowe może być przeprowadzane raz na 3 lata, ale także nie rzadziej niż raz na 5 lub 6 lat.

 • Pracodawcy oraz osoby kierujące pracownikami jak mistrzowie, brygadziści czy kierownicy – przynajmniej raz na 5 lat;
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych  – przynajmniej raz na 3 lata;
 • pracownicy na stanowiskach robotniczych, gdzie występują duże zagrożenia dla zdrowia i życia  – nie rzadziej niż raz w roku;
 • pracownicy jak konstruktorzy maszyn, technolodzy, projektanci, czyli osoby zatrudnione na stanowiskach inżynieryjno technicznych – przynajmniej raz na 5 lat;
 • pracownicy służby BHP – przynajmniej raz na 5 lat;
 • pracownicy administracyjno-biurowi – raz na 6 lat;
 • pracownicy administracyjno-biurowi zatrudnieni u pracodawcy należącego do grupy ryzyka nie wyższej niż trzecia  – nie podlegają obowiązkowi odbywania szkoleń okresowych.

Szkolenie okresowe – co jeszcze warto o nim wiedzieć?

Szkolenie okresowe pracownika w zakresie BHP zakończone jest egzaminem przeprowadzanym przez organizatora. Zaświadczenie potwierdzające jego odbycie powinno trafić do akt pracowniczych. Zgodnie z przepisami szkolenie okresowe ma odbywać się w godzinach pracy. Jeśli nie ma takiej możliwości, pracodawca może wyznaczyć inny termin, jednak czas poświęcony na jego odbycie trzeba uznać za czas pracy z prawem do wynagrodzenia i dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych. O ile szkolenia wstępne BHP są obowiązkowe, o tyle z okresowych można pracownika zwolnić. Kiedy?

Zobacz także:  Kiedy pracodawca jest obowiązany powołać służbę BHP? Przepisy BHP

Możliwe jest zwolnienie pracownika z obowiązku odbycia szkolenia okresowego, jednak pod pewnymi warunkami:

 • pracownik przedłoży zaświadczenie o odbyciu szkolenia w tym okresie u innego pracodawcy;
 • pracownik odbył w tym okresie szkolenie BHP wymagane dla zatrudnionych należących do innej grupy stanowisk, pod warunkiem, że zakres materiału pokrywał się i odpowiada wymaganiom na stanowisku, które pracownik obejmuje u danego pracodawcy.

Zapoznanie pracownika z przepisami BHP, zasadami bezpiecznego wykonywania swoich obowiązków to bardzo ważny obowiązek pracodawcy. Szkolenia wstępne BHP, a także te okresowe mają zwiększyć świadomość co do możliwych zagrożeń i niebezpieczeństw, a tym samym uczulić pracownika na zasady prawidłowego postępowania w sytuacji zagrożenia. Wiedza na ten temat ma zapewnić bezpieczeństwo podczas przebywania w zakładzie pracy i wykonywania obowiązków.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
czas pracy

Czas pracy, liczba godzin według prawa pracy. Normy, systemy, wymiary czasu pracy w Kodeksie pracy

Następny artykuł
szkolenia bhp dla pracodawców

Szkolenia BHP dla pracodawców – jak wyglądają, kto je przeprowadza? Najważniejsze informacje

Zobacz też