Art. 229 KP, czyli kiedy niezbędna jest profilaktyka ochrony zdrowia?

Nieodłącznym elementem stosunku pracy są badania profilaktyczne w zakresie ochrony zdrowia — mówi o tym art. 229 KP. Przeczytaj poniższy tekst, by dowiedzieć się więcej na ten temat.
art 229 kp

Zgodnie z art. 229 KP, jednym z obowiązków leżących w gestii pracodawców jest zadbanie o to, by prace na terenie zakładu były wykonywane w sposób bezpieczny. Kluczowa w tym zakresie jest przede wszystkim weryfikacja, czy stan zdrowia obecnych lub nowych pracowników pozwala na realizację powierzonych im zadań.

Ten artykuł jest efektem naszych wspólnych wysiłków z magazynprzedsiebiorcy.pl

Art. 229 KP — treść przepisu

SygnaturaDz. U. 1974 Nr 24 poz. 141
Tytuł aktu prawnegoKodeks pracy
Organ wydającySejm
Data ogłoszenia05.07.1974
Data wejścia przepisu w życie01.01.1975

Dział dziesiąty. Bezpieczeństwo i higiena pracy (art. 207-237).

Rozdział VI. Profilaktyka ochrony zdrowia

Art. 229. Badania profilaktyczne pracowników

„Wstępnym badaniom lekarskim, z zastrzeżeniem § 11, podlegają:

1) osoby przyjmowane do pracy;

2) pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

§ 11. Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

1) przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą;

2) przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli posiadają aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie i pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.

Zobacz także:  Czym się zajmuje Urząd Dozoru Technicznego? Jakie przepisy regulują działania UDT w zakresie dozoru?

§ 12. Przepis § 11 pkt 2 stosuje się odpowiednio w przypadku przyjmowania do pracy osoby pozostającej jednocześnie w stosunku pracy z innym pracodawcą.

§ 13. Pracodawca żąda od osoby, o której mowa w § 11 pkt 2 oraz w § 12, aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku oraz skierowania na badania będące podstawą wydania tego orzeczenia.

§ 2. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim. W przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej chorobą, pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

§ 3. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w miarę możliwości w godzinach pracy. Za czas niewykonywania pracy w związku z przeprowadzanymi badaniami pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia, a w razie przejazdu na te badania do innej miejscowości przysługują mu należności na pokrycie kosztów przejazdu według zasad obowiązujących przy podróżach służbowych.

§ 4. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach pracy opisanych w skierowaniu na badania lekarskie.

§ 4a. Wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę.

§ 5. Pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest obowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także:

1) po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami;

2) po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objęcie takimi badaniami.

§ 6.  Badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, są przeprowadzane na koszt pracodawcy. Pracodawca ponosi ponadto inne koszty profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami, niezbędnej z uwagi na warunki pracy.

§ 7. Pracodawca przechowuje orzeczenia wydane na podstawie badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, orzeczenia i skierowania uzyskane na podstawie § 13 oraz skierowania, o których mowa w § 4a.

Zobacz także:  Czynniki uciążliwe w środowisku pracy – jakie czynniki niebezpieczne mogą występować w środowisku pracy? Poznaj zasady BHP!

§ 71. W przypadku stwierdzenia, że warunki określone w skierowaniu, o którym mowa w § 13, nie odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, pracodawca zwraca osobie przyjmowanej do pracy to skierowanie oraz orzeczenie lekarskie wydane w wyniku tego skierowania.

§ 8. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw pracy określi, w drodze rozporządzenia:

1)  tryb i zakres badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz częstotliwość badań okresowych, a także sposób dokumentowania i kontroli badań lekarskich,

2)  tryb wydawania i przechowywania orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w niniejszej ustawie i w przepisach wydanych na jej podstawie,

3)  zakres informacji objętych skierowaniem na badania lekarskie i orzeczeniem lekarskim, a także wzory tych dokumentów,

4)  zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie,

5)  dodatkowe wymagania kwalifikacyjne, jakie powinni spełniać lekarze przeprowadzający badania, o których mowa w § 1, 2 i 5, oraz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną, o której mowa w § 6 zdanie drugie – uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego przebiegu i kompleksowości badań lekarskich, o których mowa w § 1, 2 i 5, profilaktycznej opieki zdrowotnej, o której mowa w § 6 zdanie drugie, a także informacji umożliwiających porównanie warunków pracy u pracodawcy oraz ochrony danych osobowych osób poddanych badaniom.”

Komentarz. Jakie są — zgodnie z art. 229 KP — rodzaje badań lekarskich?

Jeśli chodzi o badania lekarskie wykorzystywane przez pracowników, to wyróżnia się następujące rodzaje badań:

  • wstępne — przeprowadzane jeszcze przed rozpoczęciem współpracy. Ponadto, badania te wykonuje się także m.in. w przypadku pracowników, którzy są przenoszeni na inne stanowisko pracy charakteryzujące się uciążliwymi warunkami,
  • okresowe — są one obowiązkowe w stosunku do wszystkich zatrudnionych na umowę o pracę. Przeprowadza się je regularnie (w cyklach liczących od dwóch do czterech lat), w okresach uzależnionych do specyfiki danego stanowiska,
  • kontrolne — wykonuje się je w sytuacji, gdy osoba zatrudniona wraca do pracy po trwającej ponad 30 dni nieobecności spowodowanej chorobą. W takiej sytuacji celem badania jest sprawdzenie, czy pracownik może wciąż wykonywać obowiązki wynikające z umowy. Jeśli jednak stwierdzono przeciwwskazania i orzeczono częściową niezdolność do pracy, zadaniem pracodawcy jest przeniesienie podwładnego na mniej absorbujące stanowisko.
Zobacz także:  Ile zarabia inspektor BHP? Zarobki inspektora ds. BHP w 2023 roku

Niezależnie od rodzaju badań lekarskich, ich celem jest sprawdzenie, czy istnieją przeciwwskazania do pracy na określonym stanowisku.

Badania są obowiązkowe także dla pracownika

Zgodnie z art. 229 KP, poddanie się badaniom lekarskim to także obowiązek dla pracownika. Jeśli kandydat do pracy nie zgłosi się z otrzymanym skierowaniem do lekarza, rozpoczęcie współpracy nie jest możliwe. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku badań okresowych oraz kontrolnych. Niewykonanie ich upoważnia pracodawcę do rozwiązania umowy.

Kiedy nie trzeba wykonywać badań lekarskich?

Z drugiej strony prawo przewiduje sytuacje, w których przeprowadzenie badań przez lekarza nie jest konieczne. Do takich wyjątków należy na przykład sytuacja, w której nowy pracownik pozostaje zatrudniony u innego pracodawcy. W takim przypadku musi on jednak przedstawić nowemu pracodawcy dane orzeczenie oraz skierowanie na badanie lekarskie.

Podsumowanie

Badania lekarskie w pracy są czasem postrzegane jako żmudny obowiązek. Są one jednak niezbędne, ponieważ wykonywanie czynności przez zatrudnionych z nieodpowiednim stanem zdrowia może stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa dla nich samych, jak i otoczenia.

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
art 207 kp

Art. 207 KP – o czym mówi ten artykuł Kodeksu pracy?

Następny artykuł
art 237 kp

Wypadki przy pracy oraz chorobowe, czyli art. 237 KP

Zobacz też