Kiedy zdarzenie może być uznane za wypadek przy pracy? Poznaj definicje zdarzenia, obowiązki pracodawcy oraz działania, które należy podjąć!

Wypadek przy pracy to zdarzenie, które może spotkać każdego pracownika. Nawet mimo przestrzegania zasad bezpieczeństwa może dojść do wypadku w miejscu pracy. Z tego artykułu dowiesz się, kiedy dane zdarzenie można uznać za wypadek przy pracy oraz poznasz działania, które należy podjąć w przypadku jego wystąpienia!
wypadek przy pracy

Wypadek przy pracy może zdarzyć się każdemu. Czasami nie pomoże znajomość i przestrzeganie przepisów BHP. Nie każde zdarzenie, w którym poniesiony został uszczerbek na zdrowiu, może zostać zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Wszystko jest tutaj zależne od okoliczności oraz przyczyn danego zdarzenia. Muszą zostać spełnione cztery warunki, by zdarzenie było zakwalifikowane jako wypadek przy pracy. Wszystkie dowiesz się z tego artykułu!

Zapraszamy do lektury artykułu, który jest owocem naszego partnerstwa z magazynpracy.pl

Wypadek przy pracy w rozumieniu Kodeksu Pracy

Pracodawca ma obowiązki wynikające z Kodeksu pracy w zakresie BHP. Nie może on dopuścić pracownika do pracy, która wymaga kwalifikacji, których pracownik nie posiada. Dzięki temu ma zostać zminimalizowana szansa na wypadek przy pracy. Ustawa o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych określa wydarzenia, o których można mówić jako o wypadku przy pracy. Znajduje się tam informacja. że wypadek przy pracy, to nagłe zdarzenie, które związane jest z wykonywaną pracą, które wywołane zostało przez przyczynę zewnętrzną i doprowadziło do urazu lub śmierci. Zdarzenie może być wypadkiem przy pracy w kilku przypadkach:

 • pracownik wykonywał czynności rutynowe;
 • pracownik wykonywał czynności z polecenia przełożonego;
 • pracownik wykonywał czynności na rzecz pracodawcy bez jego polecenia;
 • zdarzenie miało miejsce w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku;
 • zdarzenie miało miejsce w czasie podróży służbowej.

Związek wypadku z pracą jest rozumiany dosyć szeroko. Należy jednak pamiętać, że dane zdarzenie musi mieć związek z pracą, a pracownik musi doznać uszczerbku w miejscu, które może zostać określone jako sfera interesów zatrudniającego.

Zobacz także:  Zagrożenia mechaniczne występujące w środowisku pracy 

Wypadki śmiertelne, ciężkie i zbiorowe

Wypadki śmiertelne są uznawane, jeżeli śmierć nastąpiła w okresie 6 miesięcy od daty zdarzenia. Można jeszcze wyróżnić ciężkie wypadki, czyli takie, w których pracownik doznał ciężkiego urazu. Może to być na przykład uszkodzenie wzroku lub słuchu. Jeżeli w wyniku wypadku urazów doznała więcej niż jedna osoba, to dane zdarzenie należy nazwać wypadkiem zbiorowym.

Wypadki przy pracy w praktyce

Temat wypadków przy pracy budzi wiele kontrowersji. Jedną z nich jest opuszczanie zakładu pracy przez pracownika. Jeżeli wypadek zdarzył się w takich okolicznościach, to bardzo ważne jest ustalenie, czy zachowany został związek z pracą. Zależna od tego jest wypłata świadczeń, o które może się ubiegać pracownik. Jeżeli danego dnia pracownik nie był obecny w pracy, to nie można mówić o wypadku przy pracy. Podobnie jest z przypadkami, kiedy wypadek nastąpił z winy pracownika, czyli poprzez wykonywanie prac będących poza jego zakresem obowiązków oraz nieprzestrzeganie zasad BHP.

Pracownik przebywający na przerwie a wypadek przy pracy

Wiele osób zadaje pytanie, czy wypadek, który wydarzył się w czasie przerwy, może zostać zakwalifikowany jako wypadek przy pracy. Nie jest to wprost określone i wszystko zależy tutaj od orzecznictwa sądu. Sądy biorą pod uwagę także to, czy pracownik opuścił w czasie przerwy zakład pracy. Jeżeli tak się stało, to orzeczenia stają raczej w opozycji do pracownika i nie uznają danego zdarzenia za wypadek przy pracy, ponieważ nie wiązało się to bezpośrednio z wykonywaniem poleceń służbowych. W tym wypadku pracownik nie będzie miał prawa do świadczeń z tytułu ubezpieczenia wypadkowego.

Obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy

Za bezpieczeństwo pracownika podczas wykonywania obowiązków służbowych odpowiedzialny jest pracodawca. Musi on zapewnić pracownikowi takie warunki, aby nie był on narażony na uszczerbek na zdrowiu. Jeżeli na terenie zakładu pracy dojdzie to wypadku, to pracodawca powinien zapewnić środki niezbędne do udzielenia pierwszej pomocy. To on również jest odpowiedzialny za wyznaczanie pracowników, którzy mogą nieść pomoc w razie wypadku.

Zobacz także:  Czym jest ocena ryzyka zawodowego oraz jak ją określić?

Należy pamiętać, że w przypadku wypadku każda osoba, która go zobaczyła, jest zobowiązana do natychmiastowego udzielenia pomocy, nawet jeżeli nie została ona wyznaczona do tego przez pracodawcę. Każdy pracownik powinien również niezwłocznie zawiadomić przełożonego o wypadku przy pracy lub zagrożeniu życia. Pracownik powinien także ostrzec swoich współpracowników o zagrożeniu, jednak najważniejsze jest udzielenie pomocy osobom, które uległy wypadkowi. Należy to robić do czasu, aż nie pojawi się pracownik wyznaczony przez pracodawcę do udzielania pomocy.

Jeżeli pracownik nie przystąpi do udzielania pierwszej pomocy, to może zostać pociągnięty do odpowiedzialności pracowniczej oraz karnej. Odnosi się do tego art. 162 § 1 kodeksu karnego.

Świadczenia należne w przypadku wypadku przy pracy

Protokół odnoszący się do okoliczności oraz przyczyn wypadku powinien zostać sporządzony do 14 dni od zdarzenia. Poszkodowany oraz jego rodzina mają prawo do zapoznania się z protokołem, zanim zostanie on zatwierdzony przez pracodawcę, czyli w okresie 5 dni od daty jego stworzenia.

Pracownikowi, który uległ wypadkowi, przysługują świadczenia, czyli:

 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek chorobowy;
 • zasiłek wyrównawczy;
 • renta;
 • odszkodowanie jednorazowe;
 • dodatek pielęgnacyjny;
 • dodatek do renty rodzinnej w przypadku sieroty zupełnej;
 • pokrycie kosztów leczenia.

Należy pamiętać, że poszkodowanemu przysługują zaświadczenia tylko w wypadku, kiedy nie udowodniono, że doszło do naruszenia przepisów bezpieczeństwa, które związane są z wpływem środków odurzających na pracownika lub rażącym niedbalstwem przy wykonywanej pracy. Pracodawca będzie musiał zrobić wszystko, aby w przyszłości nie dochodziło już do podobnych wypadków.

Wypadek przy pracy – informacje dodatkowe

Wypadek przy pracy cechuje się nieprzewidywalnością. Pracodawca powinien więc systematycznie oraz rzetelnie opłacać składki związane z ubezpieczeniem wypadkowym. Jeżeli dopełnione zostaną wszystkie formalności to pracownik oraz jego rodzina mają prawo do wielu świadczeń socjalnych. Warto zaznaczyć, że wiele świadczeń socjalnych może się ze sobą kumulować. Znajomość prawa w przypadku wypadku przy pracy daje pracownikowi świadomość tego, jaki rodzaj społecznej pomocy będzie mu przysługiwał.

Zobacz także:  Czym jest mobbing w pracy? Definicja w kodeksie pracy, prawa pracownika. Zobacz, jak udowodnić mobbing w miejscu pracy!

Samo pojęcie wypadku pracy jest bardzo szerokie. Zaistnienie wypadku wymaga od pracodawcy i pracownika szczególnych zachowań. Warto wypadek w pracy skonsultować z adwokatem lub radcą prawnym, niezależnie, czy jesteś pracodawcą, czy pracownikiem. Możliwe jest również znalezienie kancelarii prawnej, która zajmuje się głównie sprawami związanymi z prawem pracy.

Zaistnienie wypadku przy pracy, czyli nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną w związku z wykonywaniem przez pracownika obowiązków służbowych, może przydarzyć się każdemu. Jeżeli jesteś świadkiem takiego wypadku, to musisz pamiętać o swoich obowiązkach. Bezpieczeństwo pracownika powinno być dla pracodawcy rzeczą najważniejszą!

Zobacz także:
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Poprzedni artykuł
mobbing

Czym jest mobbing w pracy? Definicja w kodeksie pracy, prawa pracownika. Zobacz, jak udowodnić mobbing w miejscu pracy!

Następny artykuł
ocena ryzyka zawodowego

Czym jest ocena ryzyka zawodowego oraz jak ją określić?

Zobacz też